تاریخچه 

هیات وزیران در جلسه 14/01/1401 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال افرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب و در تاریخ 27/01/1401 ابلاغ کرد. بر اساس ماده پنج آیین نامه و تفاهم نامه امضا شده بین معاونین وزارت جهادکشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر راه اندازی دهکده های فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی، اولین دهکده در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1401 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورز یو منابع طبیعی خراسان رضوی افتتاح گردید.  در تدوین این برنامه، با توجه به خصوصیات ویژه واحدهای فناور بخش کشاورزی تلاش شده است تا با یک رویکرد توأمان قیاسی و استقرایی با حرکت از جزء به کل مسایل زیر مجموعه‌ها و واحدهای فناور بخش کشاورزی مورد شناسایی قرار گیرد و اقتضائات رشد واحدهای فناور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استخراج گردد. از جانب دیگر با یک حرکت از کل به جزء، الزامات اسناد بالادستی، آینده بخش کشاورزی در اقتصاد کلان، الگوی کارکرد آینده و اقتضائات عمومی کار شناخته شده و از ترکیب آن با الزامات رشد واحدهای فناور بخش کشاورزی، مدل عملکرد ویژه دهکده تبیین گردد. 

نتیجه این تلاش آن بوده است که بر اساس لزوم تکیه بیشتر بر اماکن کاری کشاورزی مانند مزارع، گلخانه‌ها، حوضچه‌های شیلاتی، پایلوت ها، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و اتاق‌های رشد بجای دفاتر کاری، استفاده شود و برای «ارائه خدمات» به منظور رشد واحدها، از ظرفیت «پیمان مشارکت» با واحد فناور استفاده شود. در این مدل «برنامه رشد» مبتنی بر پیمان مشارکت مهم‌تر از «استقرار در یک دفتر» خواهد بود و وظیفه نظارت و ارزیابی، توأم با منتورینگ در قالب شراکت کامل اقتصادی سازمان مؤسس با واحد فناور، ابعاد وسیع تری پیدا می‌کند، در این مسیر، استفاده از برخی تجارب جهانی نیز مؤید مدل کارکردی پیشنهادی است.دهکده نوآوری و فناوری فناوري كشاورزي، صنايع غذايي و منابع طبيعي خراسان رضوي نهادي است كه تحت مديريت مركز تحقیقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي و نظارت و حمایت پارک علم و فناوری  قرار دارد . 

   

 

 6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0