اهداف سه سال آینده:

 

1-    ایجاد تغییر ساختاری در صنایع تامین نهاده های کشاورزی شامل کود (رفع نیاز غذایی گیاهان)، سموم دفع آفات نیاتی و         مبارزه با علف هرز و تولید انواع بذر با رویکرد پایداری و حفظ محیط زیست و سلامت غذا برای کاهش واردات حداقل 20 درصد 

2-    افزایش بهرهوری اقتصادی و تولید و کاهش تلفات آب، انرژی و منابع با استفاده از روش های مختلف مدیریت اطلاعات، هوشمندسازی،خودکارسازی و مکانیزه نمودن فرآیندها و آموزش و ترویج، توسعه بازار و بازار رسانی تا حداقل  20 درصد 

3-    ایجاد و توسعه منابع جدید تامین غذا با کمک ایجاد تنوع در خوراک دام و افزایش ضریب تبدیل خوراک دام به منابع پروتئینی، استفاده از پتانسیل منابع طبیعی، استفاده از پتانسیل آبهای شور و نامتعارف، روش های زیست فناوری و ... حداقل 10 درصد کاهش واردات منابع تولید غذا
 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0