نام و نام خانوادگی: سید حسین رجائی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی  - علوم و مهندسی آب ،سازه های آبی
تلفن مستقیم: 33822350
پست الکترونیکی : h.rajaei@areeo.ac.ir
 

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0