نام و نام خانوادگی: زینب عباسی گنجی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی - آمار ،استنباط
تلفن مستقیم: 33822064
پست الکترونیکی : abbasiganji@um.ac.ir
 

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0